بذر گل آمارانتوس  پا بلند مخلوطبذر گل آمارانتوس  پا بلند مخلوطبذر گل آمارانتوس  پا بلند مخلوطبذر گل آمارانتوس  پا بلند مخلوط
بذر گل آمارانتوس  پا بلند مخلوط

بذر گل آمارانتوس پا بلند مخلوط

بذر گل آمارانتوس پا بلند مخلوط پاکت خانگی 0/4 گرمی ( 600 عدد بذر )
15,000 تومان
نام علمیAmaranthus tricolor L
نام انگلیسیAmaranthus
کشور تولید کنندهایران
مقدارپاکت خانگی 0/4 گرمی ( 600 عدد بذر )
ارسال نظر